ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์**
1 น้ำหนักมาตรฐานกระดาษ (Basis weight) K006 * 200 5 วัน
2 ความหนากระดาษ (Thickness) K006 * 200 5 วัน
3 ความชื้นกระดาษ (Moisture) K006 * 200 5 วัน
4 ความขาวสว่างกระดาษ (Brightness) K006 * 300 5 วัน
5 ความทึบแสงกระดาษ (Opacity) K006 * 400 5 วัน
6 ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ (Burst index) K006 * 400 5 วัน
7 ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ (Folding index) K006 * 200 5 วัน
8 ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index) K006 * 200 5 วัน
9 ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index) K006 * 200 5 วัน
10 ความคงรูปกระดาษ (Stiffness ) K006 * 300 5 วัน
11 ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ (Cobb test) K006 * 300 5 วัน
12 ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring crush) K006 * 400 5 วัน

หมายเหตุ

* ปริมาณกระดาษที่ใช้ตามวิธีมาตรฐาน

**ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ