งานพัสดุ

   

สำหรับบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ใช้สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบ ข้อปฏิบัติ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับงานพัสดุ

(1) แบบฟอร์มงานพัสดุ (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
1.1 แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อ (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
1.2 แบบฟอร์มขอให้จัดจ้างทั่วไป (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
1.3 แบบฟอร์มขอให้จัดจ้างงานปรับปรุงก่อสร้าง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  
1.4  แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับงานซื้อจากบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.5 แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับงานซื้อจากร้านค้าทั่วไป/ บุคคลธรรมดา –  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.6 แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับงานจ้างจากบุุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน   – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.7 แบบฟอร์มขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) กรณีงานจ้างทั่วไป  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.8 แบบฟอร์มขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) กรณีงานจ้างปรับปรุงก่อสร้าง   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.9 แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อทำการซ่อมแซม   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.10 แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1.11 แบบฟอร์มขอยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้งานนอกสถานที่   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

(2) แบบฟอร์มงานอาคาร สถานที่

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.2 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถส่วนกลางประจำสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.3 แบบขอมีบัตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.4 แบบขอมีบัตรสำหรับลูกจ้างสถาบันฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2.5 แบบฟอร์มใบสั่งงานซ่อม-บำรุง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(3) ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (แบบเฉพาะเจาะจง) Link รายละเอียดขั้นตอน
3.2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ Link รายละเอียดขั้นตอน
3.3 ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง งบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป (แบบประกวดราคา) Link รายละเอียดขั้นตอน
3.4 ขั้นตอนการดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก Link รายละเอียดขั้นตอน
3.5 ขั้นตอนการทำสัญญา Link รายละเอียดขั้นตอน
3.6 บทสุปงานก่อสร้างและงานจ้างทำของ Link รายละเอียดขั้นตอน

(4) ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม และขั้นตอนการขอใช้รถยนต์สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4.1 ขั้นการขอใช้ห้องประชุม และรถยนต์สถาบันฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4.2 ขั้นตอนการขอใช้งานซ่อมบำรุง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(5) แบบฟอร์มและขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 มก.)

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5.1 ขั้นตอนดำเนินการซื้อหรือจ้าง กรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5.2 ขั้นตอนการดำเนินการซื้อหรือจ้างกรณีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5.3 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้าง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5.4 แบบฟอร์มการตรวจรับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(6) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพระราชบัญญัติ (พรบ.) พ.ศ. 2560

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.2 กฎกระทรวง    
6.2.1 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
6.2.2 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6.2.3 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
6.2.4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
6.2.5 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
6.2.6 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
6.2.7 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
6.2.8 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
6.2.9 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
6.2.10 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
6.2.11 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
6.2.12 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง    
6.3.1 5.3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
6.3.1 5.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.4 5.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
   
6.4.1 5.4.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.4.2 5.4.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
6.5 5.5 แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน
6.6 5.6 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมราคา
6.7 5.7 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
6.8 5.8 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
6.9 5.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
6.10.1 เอกสารระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
6.10.2 ข้อเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
6.10.3 ขั้นตอนดำเนินการซื้อหรือจ้าง กรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
6.10.4 ขั้นตอนการดำเนินการซื้อหรือจ้างกรณีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท (โดยวิธีคัดเลือก)
6.10.5 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้าง
6.10.6 แบบฟอร์มการตรวจรับ

(7) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7.1 เอกสารบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถามงานพัสดุ : 02-942-8600-3 ต่อ 206
 ติดต่อสอบถามงานอาคารและสถานที่ :  02-942-8600-3 ต่อ 208
 คุณกัณทิมา : aapgmo@ku.ac.th