ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก              เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ ปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ เดือนละ 24,000 บาท สังกัด  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน ๑ อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผล การสอบข้อเขียน ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ

          รายชื่อ

1.

นางสาวจตุพร ชัยยุทธ

2.

นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี

3.

นางสาวฐานิกา พรหมไชย

4.

นางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม

                                                  

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการสอบสัมภาษณ์  

 

วัน เวลา และสถานที่

วิธีการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2     

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8600-3 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นำเสนอ (Presentation) ข้อมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติ เป็นโปรแกรม Power Point หรืออื่น ๆ โดยใช้เวลานำเสนอคนละ 10 – 15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2  โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ  www.kapi.ku.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม