ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการเปิดรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

T

ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ได้แก่

 1. นางสุนทรา อุชุภาพ

 ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ได้แก่

 1. นางอัครเทวี ผลาเกส

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก

วัน เวลา

ภาค

สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

เวลา 13.00  – 15.00 น.

สอบสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 208

รายละเอียดเพิ่มเติม