ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

T

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

 T

ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                           ปริญญาตรีวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน              15,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
……………………………ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

 T

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600 ต่อ 208     (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 9  เมษายน 2564

T