ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

T

ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 T

ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท

สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ

  1. นางสาวอัจฉรา สุวรรณ์

  2. นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม

 T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

 

วัน เวลา และสถานที่

ภาค

วิธีการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8600-3

สอบสัมภาษณ์

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของ  ผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นำเสนอ (Presentation) ข้อมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติ     เป็นโปรแกรม Power Point หรืออื่น ๆ    โดยใช้เวลานำเสนอคนละ 10 – 15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2  โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208

หรือ  www.kapi.ku.ac.th   (หลังผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 T

รายละเอียดเพิ่มเติม