ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางด้านส่งเสริมการเกษตร
อัตราเงินเดือน              24,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
……………………………ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ตำแหน่งที่ 2

ตำแหน่ง                       นักวิชาการพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือ

                                     สาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน              21,000 บาท
สังกัด                          สังกัด งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600 ต่อ 208     (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 


ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)