ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

T

ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

เลขประจำตัวสอบ-รายชื่อ                                              

  1. นายยุทธกิจ บัณฑิตปัญญาแก้ว

  2. นางสาวสุริสา สากยโรจน์

    T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก

วัน เวลา

ภาค

สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00  – 15.00 น.

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 208

T

เกณฑ์การตัดสิน

 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมถาษณ์ต่อไป

T

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2

โทร. 02–9428600-3 ต่อ 208  หรือ www.kapi.ku.ac.th

T