ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ

  1. นางสาวสุริสา สากายโรจน์

 T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่

วิธีการคัดเลือก

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ  อุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8600-3

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นำเสนอ (Presentation) ข้อมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติ เป็นโปรแกรม Power Point หรืออื่น ๆ โดยใช้เวลานำเสนอคนละ 10-15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 208 หรือ www.kapi.ku.ac.th (หลังผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 T

รายละเอียดเพิ่มเติม