ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

T

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง  15,000  จำนวน 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

ลำดับที่

รายชื่อผู้สอบได้

1

นางสาวสุริสา สากายโรจน์

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการรายงานตัว

 

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการรายงานตัว

ณ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ตั้งแต่วันที่     12 – 28 พฤษภาคม 2564 ตามวันและเวลาราชการ  

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 T

รายละเอียดเพิ่มเติม