ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ จำนวน  1 อัตรา บัดนี้  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ( ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2564     จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

T

ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท  อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

ลำดับที่

รายชื่อผู้สอบได้

1

นางสาวชิชนันท์  ช้างเนียม

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการรายงานตัว

 

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการรายงานตัว

ณ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ตั้งแต่วันที่     12 – 28 พฤษภาคม 2564 ตามวันและเวลาราชการ  

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 T

รายละเอียดเพิ่มเติม