ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิัย และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  2 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

T

ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ

  1. นายทศพล อุมะมานิต

 T

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ  ระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท

สังกัด สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ

  1.  นางสาวนัชชา เนตรเสนีย์นันท์

  2. นางสาวสุดทีวัล สุขใส

T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

 

วัน เวลา และสถานที่

ภาค

วิธีการคัดเลือก

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

– ตำแหน่ง นักวิจัย

เวลา 13.00 น.

 

– ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เวลา 14.00 น.

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8600-3

สอบสัมภาษณ์

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของ  ผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นำเสนอ (Presentation) ข้อมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติ     เป็นโปรแกรม Power Point หรืออื่น ๆ    โดยใช้เวลานำเสนอคนละ 10 – 15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

T

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2  โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ  www.kapi.ku.ac.th   (หลังผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 T

รายละเอียดเพิ่มเติม