ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

ามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

T

ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและรายละเอียดเพิ่มเติม

T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก

 

วัน เวลา

ภาค

สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2564

เวลา 13.30  – 15.30 น.

ภาคความรู้ความสามารถทัวไป

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 208

 T

เกณฑ์การตัดสิน

 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

T

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2564

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2 โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ www.kapi.ku.ac.th