ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบ3)

 

ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 3)

 

              สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 3) และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศ หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้

รายชื่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ราย

………….1. บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด

……………2. โรงอบพูนทรัพย์
………….3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ไบโอแมส
………….4. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวล (ลำปาง)
………….5. บริษัท ต. โชคลิขิต (1999) จำกัด
………….6. บริษัท โรงสีชัยวานิชวัฒนา จำกัด
………….7. บริษัท ไพรม แทน จำกัด
………….8. บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จำกัด
………….9. บริษัท ซีวิลโฟม 18 (บางพลี) จำกัด
…………10. บริษัท ป.เกษตร เจ แอนด์ เอฟ กรุ๊ป จำกัด
…………11. บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จำกัด
…………12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสมพร พาราวู้ด
…………13. บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด

 

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการติดต่อกลับไป

 

ติดต่อสอบถาม

    ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว : 02-942-8700

              คุณพงษ์พิชัย กลัดวัง : 088-819-5493

    dggku2561@gmail.com

    www.dede.go.thwww.kapi.ku.ac.thwww.kubiomass.kapi.ku.ac.th

Leave a Reply