พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง

ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับนายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร ช่วยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถส่งเสริมโภชนาการและให้ผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และนำไปสู่ครัวโลก และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถคิดค้น ต่อยอดงานวิจัย และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหารต่อไปได้

T

T T
T
T