KAPI จัดสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565”

KAPI จัดสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565”

วันนี้ (17 ก.พ. 65) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดงานสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบออนไลน์
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยมีบุคลากรของสถาบันฯเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 67 คน