ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันนี้ (25 ก.พ. 65) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จับมือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

การลงนามในความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละฝ่ายหรือดำเนินการร่วมกัน มาบริหารจัดการสิทธิ พัฒนารูปแบบ หรือร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและเป็นรูปธรรมซึ่งยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย