พิธีลงนาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. กับบริษัทอะโกรว์แล็ป จำกัด บริษัทเธอร์บาลิสต้า และบริษัทอโกรว์พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก.

credit : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์