KAPI จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบครบวงจรในเชิงอุตสาหกรรม และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การคำนวนต้นทุนระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุบาลกล้าไม้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่ภาคประชาชน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากการบรรยาย รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติการจริง (Lab) ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565