KAPI จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2565”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 31 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565