KAPI นำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำเสนอในหัวข้อ “Serum Booster จากสารสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากเหง้าสับปะรด Herbitage” คุณพัลลภา วุฒิภาพรกุล นำเสนอในหัวข้อ “มาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับสำหรับการจัดการบ้านนกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากรังนก (ผลงานเด่นมหาวิทยาลัย)” และ ดร. รังสิมา ชลคุป และคณะ นำเสนอนิทรรศการ “การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจร” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ