KAPI จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fundamental and Applications of NIR, Raman and Laser Induced Breakdown Spectroscopies for Agricultural Products”

KAPI จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fundamental and Applications of NIR, Raman and Laser Induced Breakdown Spectroscopies for Agricultural Products”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีฯ

จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fundamental and Applications of NIR, Raman and Laser Induced Breakdown Spectroscopies for Agricultural Products”

โดย วิทยากรพิเศษ Prof. Dr. Hoeil Chung, Department of Chemistry, Hanyang University, Seoul, Korea

ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านสเปกโตรสโกปีให้กับบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 ท่าน