KAPI ร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

KAPI ร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

มื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ออกบูธประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญจากธรรมชาติ 
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชกัญชง กัญชา ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17025
และแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชง กัญชา เช่น เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแกนและเส้นใยกัญชง เป็นต้น
📍 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์