KAPI เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

KAPI เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 – 8 มิถุนายน 2566
▶ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปริญญาโท สังกัด หน่วยสื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์ชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ที่ : สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2

ถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ aapnpm@ku.ac.th