KAPI เพิ่มมูลค่างานวิจัย “สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด” สู่ตลาดพาณิชย์

KAPI เพิ่มมูลค่างานวิจัย “สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด” สู่ตลาดพาณิชย์

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ร่วมกันลงนามบันทึก ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด” ภายใต้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ถือครองแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)” เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทสามารถนําผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัย “สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด” เป็นผลงานของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยชํานาญการ และทีมนักวิจัยประกอบด้วย น.ส.ประภัสสร รักถาวร น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์ น.ส.ลลิตา คชารัตน์ น.ส.สริสา สายกโรจน์ น.ส.ทิพาพร ทองคํา และ น.ส.ณัฐกรณ์ เปรสันเทียะ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดแยกได้จากเปลือกมังคุด และทําให้เป็นสารบริสุทธิ์ นํามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องสําอางที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวและหนอง ได้แก่ เชื้อ Propionibacterium acnes , Staphylococcus epidermidis และ Styphylococcus aureus ได้ดี ช่วยลดการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง ช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซมเซลล์ผิว ทําให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ และสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ทําให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ลดลง

ต่อมา ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และทีมนักวิจัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่มีส่วนผสมของ สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เจลแต้มสิว “คาพีโอกุ (KAPIOKU Acne Gel)” โดยพัฒนาสูตรเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารแซนโทน (Xanthone) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารบริสุทธิ์จากสมุนไพรทดแทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะ เจลแต้มสิวสูตรผสมสารแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด ช่วยดูแลเรื่องสิวได้อย่างครบวงจร เนื้อเจลซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการอักเสบและการสะสมขอ แบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว ตลอดจนช่วยลดรอยด่างดําหลังการเกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับรางวัล สุดยอดนักประดิษฐ์ จากโครงการ สุดยอดนวัตกรรม เซเว่น อินโนเวชั่นอวอร์ดส์ 2015″ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสําอางชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001:2015 ASEAN GMP ISO 22716 มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานโรงอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนโยบายยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับในตลาดความงามระดับโลก

การขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้นั้นจำเป็นต้องมีการร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอพัฒนานวัตกรรมผลงานวิจัยไทย อันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเกิดการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

Leave a Reply