การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทาง การผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากไหมอีรี่

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร. รังสิมา ชลคุป และ ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการนำไหมอีรี่ไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุม K901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน”ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เดิม หรือปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) SME ตั้งแต่ปี 2561-2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับไหมอีรี่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากไหมอีรี่ ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ทราบสถานภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ผลสรุปเบื้องต้นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ งานวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์ไหมอีรี่ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อน การจัดทำระบบ GMP ด้านการผลิตไหมอีรี่ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไหมอีรี่ด้านการใช้ประโยชน์ดักแด้ และปัญหาโลจิสติกส์ของการนำรังไหมไปส่งยังบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น ที่สามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ต่อไป

 

 

 

Leave a Reply