การร่วมมือกันระหว่างนักวิจัย KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด ผลิตผลงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข


 

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 สำนักบริการวิชาการมีการลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 1” “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 2” “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 3” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด

ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล นางสาวภารดี อสุโกวิท นางสาวนัดดามาศ โตมอญ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

Leave a Reply