คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

                วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวน 12  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องสำอาง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูตรในการผลิตเครื่องสำอาง และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งมี ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสร รักถาวร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีต่อผิวหนัง

               การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานจริงในทุกๆด้านของห้องปฏิบัติการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

      

 

      

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่นี่

 

Leave a Reply