Events at this location

พฤศจิกายน

01พ.ย.8:30 am19(พ.ย. 19)4:30 pmประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง8:30 am - 4:30 pm (19) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30พ.ย.10:00 am12:00 amประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท10:00 am - 12:00 am สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

X