นายทศพล อุมะมานิต

นักวิจัยปฏิบัติการ
aapthu@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 311

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรีวท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • ส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี