ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapuls@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 406

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2553 ปริญญาโทเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การสกัดสารธรรมชาติ

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี