นางสาวจิตติมา นิลแนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
aapjmn@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 209

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2538 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การเงิน

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี