ดร.จารุพร รักใหม่

นักวิจัยชำนาญการ
aapjor@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2548 ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2552 ปริญญาโทวท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2558 ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • Encapsulation Technology, Fermentation Technology, Bioprocess Engineering, Starch Technology

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี