ดร.จตุพร ชัยยุทธ

นักวิจัยปฎิบัติการ
aapjpc@ku.ac.th
02-9428600-3

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2551 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2555 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • นวัตกรรมการบำรุงผิวด้วยนาโนเอสเซ้นต์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่
  ภายใต้ การศึกษาแนวทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีบรรจุถุงและซีเรียลจากข้าวไรซ์เบอร์รีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง
 • การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย
 • นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู
  Impact of Hevea brasiliensis clone on biochemical indicators of latex and raw properties of natural rubber (TSR5-like and TSR10-like)
 • การผลิตสารสกัดเซราไมด์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว
 • การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
 • การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
 • From rubber particles of Hevea latex to Natural Rubber structure and properties: towards optimizing the performances of Natural Rubber
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง
  การสำรวจหาสารประกอบ polyphenols เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Winitchai S, Suphamitmongkol W, Tomon N, Chaiyut J, Lerksamran T, Banchong Y, Trisonthi P, Saah S, Liengprayoon S. and Musigamart N. Phytochemical composition and biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron Aarboreum SM. From northern Thailand. Malaysian Applied Biology Journal. 2021. issue vol. 50(5)
 • S. Liengprayoon, J. Chaiyut, K. Sriroth, F. Bonfils, J. Sainte-Beuve, E. Dubreucq, L. Vaysse: Lipid compositions of latex and sheet rubber from Hevea brasiliensis depend on clonal origin. 2013 European Journal of Lipid Science and Technology, 115: 1021–1031

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี