นางสาวนัชชา เนตรเสนีย์นันท์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
aapncn@ku.ac.th
02-942-8600-3 ต่อ 206

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2563 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานพัสดุ

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี