นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aappmj@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 706

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรีวท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • เคมี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี
X