นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aappmj@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 706

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรีวท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2555 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • เคมี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • Chaiyut, J., N. Panjanapongchai, L. Vaysse and S. Liengprayoon. Selection of antioxidants from natural rubber and development of clean extraction method, The 1st International Conference on Rubber, 28-30 August 2014, Phatthalung, Thailand, Abstract Proceeding: p. 45 (2014).
  • Chaiyut, J., S. Liengprayoon, F. Bonfils, C. Bottier, L. Vaysse. Physical properties of NR made from various combinations of latex centrifugation fractions, The 7th scientific meeting of HRPP 15-17th November, 2016 Kasetsart University.

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี