ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

นักวิจัย เชี่ยวชาญ
aapspk@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 502

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2541 ปริญญาตรีวท.บ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2544 ปริญญาโทวท.ม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2548 ปริญญาเอกPh.D. (Doctor of Philosophy in NIR Spectroscopy) Kwansei Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Near Infrared Spectroscopy, Analytical chemistry, Chemometrics

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยและการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย
 • การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ต่อเนื่องปีที่ 2
 • การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล
 • ประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้
 • การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว
 • การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้
 • การพัฒนาระบบเนียร์อินฟราเรดเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร บัวบก และขมิ้นชันสำหรับการซื้อขายผลผลิต

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Kasemsumran S., Apiwatanapiwat, W., Jungtheerapanich, S., Ngowsuwan K., Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy. Chemical Papers. 2021, 75(11), 5633–5644.
 • Kasemsumran S., Jungtheerapanich, S., Ngowsuwan K., Thanapase, W. and Satoru, M., Near-Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Evaluation of Major Chemical Components in Sugarcane Bagasse. Thai Journal of Agricultural Science. 2021, 54(1), 104-115.
 • Phumichai T., Tonusin T., Rungtumnan R., Chotchutima S. and Kasemsumran S., Rubber wood properties testing for biomass energy by using visible-near infrared spectroscopy. Thai Journal of Agricultural Science. 2020, 53(2), 67-75.
 • Ruangratanakorn J., Suwonsichon T., Kasemsumran S. and Thanapase, W. Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer. Vibrational Spectroscopy. 2020, 106, 103008.
 • Ngowsuwan K., Thanapatay D., and Kasemsumran S. Performance improvement of temperature compensation in near infrared analysis of orange sweetness by applying direct standardization. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2018, 26(6), 369-378.
 • Rongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., and Kasemsumran S. Determination of sulfur dioxide content in osmotically dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2018, 26(6), 359-368.
 • Rongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S. Determination of water activity, total soluble solids and moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopy. Agriculture and Natural Resources. 2018, 52, 557-564.
 • Kasemsumran S., Suthiwijitpukdee N., and Keeratinijakal V. Rapid Classification of Turmeric Based on DNA fingerprint by Near-Infrared Spectroscopy Combined with Moving Window Partial Least Squares-Discrimination Analysis. Analytical Sciences. 2017, 33, 111-115.
 • Thamasopinkul C., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V. and Ozaki Y. Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2017, 25(1), 36-44.
 • Areekij S., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Haruthaithanasan V. and Ozaki Y. Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2017, 25(2), 127-137.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี