ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapsrl@ku.ac.th
02-9428600-3

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2541 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2545 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2551 ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2551 ปริญญาเอกDoctor (Microbiology-Biotechnology)MontpellierSupAgro, France

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยียางพารา, ชีวเคมีของไขมัน, เทคโนโลยีการสกัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • การพัฒนาการใช้ลิกนินจากกากอ้อยในการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่นทางการค้า
 • การตรวจสอบการกระจายตัวของเอนไซม์และคาร์โบไฮเดรตในเปลือกและเนื้อไม้บนลำต้นยางพาราต่อการผลิตน้ำยาง
  Characterization of biochemical compound and raw properties of latex and coagulated latex collected from different tree parts and ages of Hevea tree
 • การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
 • การผลิตสารสกัดเซราไมด์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว
 • Impact of Hevea brasiliensis clone on biochemical indicators of latex and raw properties of natural rubber (TSR5-like and TSR10-like)

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Alvarado K, Durand E, Vaysse L, Liengprayoon S, Gaillet S, Coudray C, Casas F, Feillet-Coudray C (2021) Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipids. Cahiers de Nutrition et de Dietetique 56 (2):117-125.
 • Winitchai S, Suphamitmongkol W, Tomon N, Chaiyut J, Lerksamran T, Banchong Y, Trisonthi P, Saah S, Liengprayoon S. and Musigamart N. Phytochemical composition and biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron Aarboreum SM. From northern Thailand. Malaysian Applied Biology Journal. 2021. issue vol. 50(5)
 • S. Liengprayoon, W. Suphamitmongkol, S. Jantarasunthorn, W. Rungjang, J. Sunthornvarabhas, J. Tanthana, Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study, SN Applied Sciences 1 (2019) 1156.
 • Chotiphan, R., L. Vaysse, R. Lacote, E. Gohet, P. Thaler, K. Sajjaphan, C. Bottier, C. Char, S. Liengprayoon, and F. Gay, Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification? Industrial Crops and Products, 2019. 141.
 • Bottier, C., B. Gross, K. Wadeesirisak, S. Srisomboon, S. Jantarasunthorn, N. Musigamart, S. Roytrakul, S. Liengprayoon, L. Vaysse, P. Kunemann, M.F. Vallat, and K. Mougin, Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storage. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019. 570: p. 487-498.
 • J. Sunthornvarabhas, S. Liengprayoon, T. Lerksamran, C. Buratcharin, T. Suwonsichon, W. Vanichsriratana, K. Sriroth, Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial Fabrics, Sugar Tech 21 (2018). 10.1007/s12355-018-0683-2.
 • Liengprayoon, S., K. Chelbi, S. Dubascoux, C. Char, L. Vaysse, E. Dubreucq, J. Sainte Beuve, K. Sriroth and F. Bonfils. (2017). Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypes. Industrial crops and products, 109, 936-943.

หนังสือ/คู่มือ

 • Chollakup, R and Smitthipong, W. 2012. Evolution of Mulberry and Non-mulberry Silk Fibers for Textile Applications, pp. 41-86, In Silk: Properties, Production and Uses, Aramwit (ed.), Nova Science Publishers, New York, 325 p