นางสาวเทพา ผุดผ่อง

เจ้าหน้าที่วิจัย
aaptpp@ku.ac.th
0-2942-8600-3 ต่อ 101

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2549 ปริญญาตรีวท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • การปลูกสร้างสวนป่า การจัดการทรัพยากร

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • โครงการ “”Implementation of FSC FM Certification”” บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานจากชีวมวล เพื่อรองรับความมั่นคงด้านพลังงาน
 • โครงการย่อยที่ `1 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความ
  ยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561
 • โครงการ “การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
  ชีวมวล”, บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2560
 • โครงการ“จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงาน
  ความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ”, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2560
 • โครงการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนใน
  อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561.
 • โครงการ“การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT
  จังหวัดอุบลราชธานี)”, บริษัทเพาเวอร์ เพลเลท จำกัด 2561

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง,เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, วนิดา อาจกล้า, จุฬารัตน์ บุตกิจ, ณัฏฐ์สิริ ลักษณะอารีย์ และสุวันดี ทองทั้งห้า. 2555 . การจัดการหน่อกระถินยักษ์(Leucaena leucocephala) ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล. น. 75-76. ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 • เอกพงษ์ ธนะวัติ, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง,ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์และวนิดา อาจกล้า. 2555. การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล. น. 77-78. ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 • มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง และเกษม หฤทัยธนาสันติ์. 2556. การพัฒนาปุ๋ยอินทรีเคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร. หน้า 456-463. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 • ปัทมา ทองกอก, วีรศิลป์ สอนจรูญ,เอกพงษ์ ธนะวัติ, ผุสดี สุขพิบูลย์, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์. 2564. การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซียลูกผสม. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 วันที่10-12 มีนาคม 2564. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 • เทพา ผุดผ่อง, นุชนาถ มั่งคั่ง และนิคม แหลมสัก. 2564. ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไม้โตเร็ว. ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564. บริษัท วิน-วิน ดิจิตอล พริ้นติ้ง จำกัด, กรุงเทพฯ.
 • Andras Darabant, Maliwan Haruthaithanasan, Wanida Atkla, Tepa Phudphong, Eakpong Thanavat, Kasem Haruthaithanasan. 2014. Bamboo biomass yield and feedstock characteristics of energy plantation in Thailand. Energy Procedia 59 (2014) 134-141.
 • Haruthaithanasan M., T. Phudphong, E. Tanavat, Y. Banchong, K. Pinyopusarerk, O. Sae-Tun, K. Haruthaithanasan and B. Thai-Utsa. 2017. Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in north-eastern Thailand. In the IUFRO 125th Anniversary Congress 2017. 18-22 September 2017. Freiburg, Germany.
 • Phudphong T., Tanavat E., Haruthaithanasan K., Haruthaithanasan M. and Pinyopusarerk K. 2020. Coppice management in Casuarina-preliminary results. In The Sixth International Casuarina Workshop 2019. 21-25 October 2019. Krabi, Thailand.
 • Tanavat E., Tedson N, Phudphong T., Haruthaithanasan M. and Pinyopusarerk. 2020. Gain after onegeneration breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand. In The Sixth International Casuarina Workshop 2019. 21-25 October 2019. Krabi, Thailand.
 • Pattama Tongkok, Jittraporn Chusrisom, Pussadee Sukpiboon, Eakpong Tanavat, Pavina Badan, Kasem Haruthaithanasan, Tepa Phudphong, Weerasin Sonjaroon, Yuttana Banchong and Chatcharee Kaewsuralikhit. 2021. In Vitro Propagation of Acacia Hybrid from Axillary Buds. Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี
X