ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

นักวิจัย ชำนาญการ
aapwpa@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 707

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2542 ปริญญาตรีวท.บ วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2550 ปริญญาโทวท.ม วิทยาศาสตร์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2560 ปริญญาเอกPh.D. (Doctor of Philosophy in Bioresources Engineering) Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Enzyme technology, Microbiology, HPLC

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • โครงการ การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  โครงการศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล
 • โครงการ iTAP 2563 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมจากโปรตีนไฮโดรไลเสทข้าวหอมพันธุ์ กข.43 ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเชิงพาณิชย์”
 • การกระตุ้นการผลิตสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน
 • การผลิตกรดโคจิกจากข้าวต่างสายพันธุ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อทดแทนการนำเข้า
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตพลังงานเอธานอลจากลิกโนเซลลูโลสโดยการพัฒนาและ/หรือคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เจริญในอุณหภูมิและเอธานอลความเข้มข้นสูง
 • การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย
 • การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมักและการเพาะเห็ด

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • “Machida, M., Ushiwaka, S., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Kosugi, A. and Murata, Y. “Processing method of cassava residue” (2556) เอกสารขอรับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ PCT หมายเลข PCT/JP2013/68683 ยื่นวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 และเอกสารขอรับการจดสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น หมายเลข 2012-155071 ยื่นวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
 • Machida, M., Ushiwaka, S., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Thanapase, W., Kosugi, A. and Murata, Y. เอกสารขอรับการจดสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น หมายเลข 2013-095426 “Yeast Incubation Method” ยื่นวันที่ 30 เมษายน 2556 (In Japanese)
 • Kasemsumran, S., Apiwatanapiwat, W., Ngowsuwan, K. and Jungtheerapanich, S. 2021. Rapid selection of Andrographis paniculate medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy. Chemical Papers. DOI 10.1007/s11696-21-01746-0.
  Insuan, O., Janchai, P., Thongchuai, B., Chaiwongsa, R., Khamchun, S., Saoin, S., Insuan, W., Pothacharoen, P., Apiwatanapiwat, W., Boondaeng, A. and Vaithanomsat, P. 2021. Anti-inflammatory effect of pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-kB-and MAPKs-signaling pathwats in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 cells. Current Issues in Molecular Biology. 43: 93-106.
 • Apiwatanapiwat, W., Sukatta, U., Rugthawom, P., Boondaeng, A., Janchai, P., Boonlum, N., Sophonthammaphat, S. and Vaithanomsat, P. (2020) Stimulation of B-glucan production from edible mushroom by different light wavelength. The proceedings of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy 2020, Bangkok, Thailand. 93-97.
 • Apiwatanapiwat, W., Talek, A., Sukatta, U., Rugthawom, P., Janchai, P., and Vaithanomsat, P. (2019) Effect of Thai rice variety and condition on production of kojic acid by Aspergillus oryzae for application of cosmetics. The proceedings of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy 2019, Bangkok, Thailand.
  Apiwatanapiwat, W., Vaithanomsat, P., Thanapase, W., Ratanakhanokchai, K., and Kosugi, A. (2018) Xylan supplement improves 1,3-propanediol fermentation by Clostridium butyricum. Journal of Bioscience and Bioengineering. 6: 662-668.
 • Apiwatanapiwat, W., Vaithanomsat, P., Tachaapaikoon, C., Ratanakhanokchai, K., and Kosugi, A. (2016) Effect of cassava pulp supplement on 1, 3-propanediol by Clostridium butyricum. Journal of Biotechnology. 230: 44-46.
 • Apiwatanapiwat, W., Vaithanomsat, P., Ushiwaka, S., Morimitsu, K., Machida, M., Thanapase, W., Murata, Y., and Kosugi, A. (2015) A new pretreatement using ammonia gas absorption fiber expansion for saccharification of cassava pulp. Biomass Conversion and Biorefinery. DOI 10.1007/s1399-015-0176-4.
  Deng, L., Mori, Y., Sermsathanaswadi, J., Apiwatanapiwat, W., and Kosugi, A. (2015) Cellulose hydrolysis ability of a Clostridium thermocellum cellulosome containing small-size scaffolding protein CipA. Journal of Biotechnology. 212: 144-152.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี