นายเบญจมินทร์ ธนะมินทร์จำรัส

นักวิเทศสัมพันธ์
benjamintr.t@ku.th
0-2942-8600-3 ต่อ 207

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี