นายเคียวเพชร ลบแย้ม (เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล)

นักวิจัยปฏิบัติการ
aapttt@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 605

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2553 ปริญญาโทเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษ องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้ เส้นใยธรรมชาติ

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • สุธีรา วิทยากาญจน์, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, และ วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์.ผลของการฟอกขาวปราศจากคลอรีนต่อสมบัติของเยื่ออะซิโตโซล์วจากไม้สน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 3-6 กุมภาพันธ์ 2558.หน้า 205-212.
  • สุธีรา วิทยากาญจน์, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, และ วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์.คุณสมบัติเยื่ออะซิโตโซปของไม้สน 4 ชนิด. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 4-7 กุมภาพันธ์ 2557.หน้า 360-366.
  • Witayakran S, Haruthaithanasan M, Agthong P, Thinnapatanukul T. Green Production of Natural Bamboo Fibers for Textiles. The Proceeding of 2013 International Textiles & Costume Congress. Bangkok. October 28-29, 2013: 198-203.

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี