นางสุภัญญ์ณา เกิดแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
aapsna@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 222

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาตรีบริหารจัดการทั่วไป (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี