งานเปิดตัว Innovation Intermediary by KAPI การเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานเปิดตัว Innovation Intermediary by KAPI การเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้แผนงาน Innovation Driven Enterprise : IDE ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นคนกลาง (intermediary) ประสานงานกับหน่วยงาน Innovative Business Development Service  (IBDS)   ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการผลักดันขีดความสามารถและการแข่งขันทางธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ด้านกระบวนการผลิต (Process Innovation) ด้านการตลาด (Market Innovation) และด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Innovation) ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด , บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด โดยโครงการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการต้นแบบที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDEs) โดยในงานได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความเข้าใจโครงการและเวทีในการพบปะ พูดคุยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันและผลักดันอุตสาหกรรมด้านเยื่อกระดาษ วัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่ย่อยสลายได้