สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท (KAI) ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับ คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต และทีมงาน จากสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทยเข้าเยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและคืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการน่านแซนด์บอกซ์ สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท มีความสนใจในด้านกระบวนการปลูกพืช กระบวนการสกัดสารสำคัญ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยพืชสมุนไพรสู่ตลาดโลก เน้นพืชที่สามารถอยู่คู่กับป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน และชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป