พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนรี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทรงร่วมพิธี และทรงพระอนุญาตให้นำพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชอุทิศถวาย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ในการนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และบุคลากร ได้เข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์