คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการ (2563-ปัจจุบัน)

รองผู้อำนวยการ

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ปฐมา จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล

ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบูรณาการวิจัย

ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่าย

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

หัวหน้าฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

นางสุนทรา อุชุภาพ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ