คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการ (2563-ปัจจุบัน)

รองผู้อำนวยการ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ปฐมา จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล

ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล

ดร.ประภัสสร รักถาวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าฝ่าย

ดร.จารุพร รักใหม่

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดร.อันธิกา บุญแดง

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

นางสุนทรา อุชุภาพ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ