หลักสูตรฝึกอบรม

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

   

หลักสูตรฝึกอบรม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วันที่อบรม

รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 4 : ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท / ท่าน (จำกัดรุ่นละ 30 ท่าน)
* การชำระค่าลงทะเบียนจะชำระหลังจากทางหลักสูตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

ช่องทางการสมัคร

รุ่นที่ 4 CLICK :  สมัครออนไลน์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ

วิทยากร

รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี

ดร.ปัทมา ทองกอก

ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

ดร.เกษวรา เมทเมรุรัตน์

นายทศพล อุมะมานิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รุ่นที่ 1 :   CLICK
รุ่นที่ 2 :   CLICK
รุ่นที่ 3 :   CLICK

KAPI

Connect

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์