หลักสูตรฝึกอบรม

เทคโนโลยีการขยายพันธ์ พืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์

   

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจจําเป็นต้องใช้พืชที่มีความสม่ําเสมอทางพันธุกรรม ปลอดโรค และ สามารถผลิตจํานวนต้นพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงมีการนําเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture technology) ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้อวัยวะของพืช เช่น ยอด ราก ใบ ส่วน ต่าง ๆของดอก ส่วนของผล ลําต้น หรือโปรโตพลาสต์ เซลล์ และเนื้อเยื่อ มาใช้ในการเพาะเลี้ยงพืชบนอาหาร สังเคราะห์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ ประโยชน์ของเทคโนโลยีการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เห็นได้ชัดเจนและนํามาใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ การผลิตพืชพันธุ์ดีที่มี ลักษณะตรงตามพันธุ์ได้เป็นจํานวนมากในระยะที่สั้นกว่าการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีอื่นๆ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การอบรมครั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ในภาคเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เข้า อบรมสามารถนําความรู้ไปพัฒนาระบบผลิตต้นพืชที่ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก ไปจนถึงสามารถขยายผลเชิงอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบครบวงจรในเชิง อุตสาหกรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การคํานวนต้นทุนระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และวิธีการอนุบาลกล้าไม้ที่ ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจด้านการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หัวข้อการอบรม

เทคนิคการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การประยุกต์ใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์

อาหารสังเคราะห์และวิธีการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (การเตรียมต้นพันธุ์ การฟอกฆ่าเชื้อ การถ่ายเนื้อเยื่อ)

การย้ายปลูกต้นพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่สภาวะธรรมชาติ

การเตรียมโรงเรือนอนุบาลกล้าไม้และหลักการใช้แสงเทียมในการปลูกต้นไม้

วิทยากร

ดร. ปัทมา ทองกอก

ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ

นางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจประโยชน์และหลักการขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

KAPI

Connect

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

X