หลักสูตรฝึกอบรม

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

   

หลักสูตรฝึกอบรม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วันที่อบรม

รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท / ท่าน (จำกัดรุ่นละ 30 ท่าน)
* การชำระค่าลงทะเบียนจะชำระหลังจากทางหลักสูตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

ช่องทางการสมัคร

รุ่นที่ 3 CLICK :  สมัครออนไลน์

 

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการอบรมทุกท่าน

ณ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันแรกของการอบรม โดยผู้อบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

ดร.ปัทมา ทองกอก

ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ

นายทศพล อุมะมานิต

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รุ่นที่ 1 :   CLICK
รุ่นที่ 2 :   CLICK
รุ่นที่ 3 :   CLICK

ลงทะเบียนสำหรับรุ่นต่อไป

KAPI

Connect

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์