ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

   

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

นักวิจัยชำนาญการ
aapksh@ku.ac.th
0-2942-8600-3 ต่อ 130

นายยุทธนา บรรจง

นักวิจัย
aapynb@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 101

นายเอกพงษ์ ธนะวัติ

นักวิจัย
appept@ku.th
02-9428600-3 ต่อ 101

นางสาวปวีณา บาดาล

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
pv.badan@gmail.com
0-2942-8600-3 ต่อ 101

นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์

นักวิจัย
aappds@ku.ac.th
0-2942-8600-3 ต่อ 101

นายทศพล อุมะมานิต

นักวิจัย
aapthu@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 207

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapuls@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 406

นางสาวประภัสสร รักถาวร

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aappsr@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 407

นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์

นักวิจัย
aapkrk@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 402

นางสาวลลิตา คชารัตน์

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
aapltk@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 402

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ

ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

นักวิจัยชำนาญการ
aapnok@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

นายชัยพร สามพุ่มพวง

นักวิจัยชำนาญการ
aapcps@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 604

ดร.ปรียานุช สีโชละ

นักวิจัยชำนาญการ
aappua@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 603

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว

ดร.ปฐมา จาตกานนท์

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aappmc@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

ดร.จารุพร รักใหม่

นักวิจัยชำนาญการ
aapjor@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

นายพรเทพ เย็นพิรุณ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
aapphy@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์ชีวภาพ

นางรังสิมา ชลคุป

นักวิจัย (เชี่ยวชาญ)
aaprmc@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

นางสาวศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapsrl@ku.ac.th
02-9428600-3

นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapndm@ku.ac.th
02-9428600-3, 02-940-5634

นายทักษิณ ฤกษ์สำราญ

นักวิจัย
tucksin.l@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

นางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์

นักวิจัย
aapjab@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17
แฟ็กซ์ : 02-562-0338
kapi@ku.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info