ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

ชื่อ-สกุล: ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
อีเมล์: aapmwt@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 201

ชื่อ-สกุล: นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapksh@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นายยุทธนา บรรจง
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapynb@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์:  appept@ku.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: ampuddee@gmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาวเทพา ผุดผ่อง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: aaptpp@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาวปวีณา บาดาล
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: pv.badan@gmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาวธนาภา เทพชาตรี
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: ta.namhom@gmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาวชุติมน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: parn.shuping@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 302

ชื่อ-สกุล: นายอานนท์ รกไพร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: arnonnan@gmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นายพงษ์พิชัย กลัดวัง

ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: PPC_KW@hotmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางสาววรรณพร แดนโคกสูง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: framezzqwer@gmail.com 
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นายอดิศักดิ์ ผึ้งย้อย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: ko.phuengyoi@gmail.com 
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: นางอรอุมา ศรศรี 

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 304

ชื่อ-สกุล: นางแก้ว ล้านสม

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 304

ชื่อ-สกุล: นายสมบัติ โคกกระเทียม

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 304

ชื่อ-สกุล: นางสาววิเชียร ไทยเจริญ

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 304

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อ-สกุล: ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapuls@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 406

ชื่อ-สกุล: นางสาวประภัสสร รักถาวร
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aappsr@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 407

ชื่อ-สกุล: นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: aapkrk@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 402

ชื่อ-สกุล: นางสาวลลิตา คชารัตน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: aapltk@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 402

ชื่อ-สกุล: นางสาวทิพาพร ทองคำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: thipapon.thongkum@gmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 402

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุริสา สากยโรจน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: surisakayaroj@gmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 402

ชื่อ-สกุล: นางนารีนาถ ค้ำชู
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 402

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ

ชื่อ-สกุล: นายวุฒินันท์ คงทัด
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
อีเมล์: aapwnk@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 501

ชื่อ-สกุล: นายชัยพร สามพุ่มพวง
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
อีเมล์: aapcps@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 604

ชื่อ-สกุล: ดร.ปรียานุช สีโชละ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฎิบัติการ
อีเมล์: aappua@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 603

ชื่อ-สกุล: นายเคียวเพชร ลบแย้ม
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 605

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว

ชื่อ-สกุล: ดร.ปฐมา จาตกานนท์
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
อีเมล์: aappmc@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: ดร.จารุพร รักใหม่
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapjor@ku.ac.th

โทร: -

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์ชีวภาพ

ชื่อ-สกุล: ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapsrl@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: ดร.รังสิมา ชลคุป
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
อีเมล์: aaprmc@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapndm@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: ดร.นัฏพร ขนุนก้อน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบูรณาการวิจัย
อีเมล์:  aapnok@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: นายทักษิณ ฤกษ์สำราญ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: tucksin.l@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: นางสาวจตุพร ชัยยุทธ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: aapjpc@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: นางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: cotton_biot22@yahoo.com

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรสุนทร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: saowalak.jantarasunthorn@gmail.com

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

ชื่อ-สกุล: นางสาวอริษา วงมาเกษ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: Alizah111222@gmail.com

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802