นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์

นักวิจัยปฏิบัติการ
aapkrk@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 402

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาตรี-
  • 2553 ปริญญาโท-

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การสกัดสารธรรมชาติ

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี